Avicenna - Ibn-i Sina - Ibn-i Sina

Avicenna

  • Release Date:     ISBN: 994435998994435990
  • Book Genre: Medical

Avicenna Book Summary

Özet olarak tüm tıp
çalışmaları & Bilim felsefesi & Hayat hikayesi & Metodolojisi ve
Tahlilleri ilaveli

İbni Sinâ, daha
çocukluğunda, çevresini hayrete düşüren bir zekâ ve hafıza örneği göstermiştir.
Küçük yaşta çağının bütün, ilimlerini öğrenmişti. Gündüz ve gece okumakla vakit
geçirir, mum ışığında saatlerce, çoğu zaman sabahlara kadar çalışırdı. Pek az
uyurdu.

 Buhara Emiri Nuh
İbni Mansur’u ağır bir hastalıktan kurtardı ve bu yüzden de Samanoğulları
sarayının kütüphanesinde çalışma iznini aldı. Bu sayede pek çok eseri elinin
altında bulduğu için vaktini kitap okumak ve yazmakla geçirdi. Hükümdar öldüğü
zaman o, henüz yirmi yaşındaydı ve Buhârâ'dan ayrılarak Harzem'e gitti:
EI-Bîrûni gibi büyük bir şöhret ve değerin, onun çalışkanlığına, bilgisine değer
vermesi, kendisini yanına kabul etmesi, beraber çalışması, hakkında kıskançlığa
yol açtı. Bu yüzden takibata bile uğradı. Harzem'de barınamayarak yeniden
yollara düştü. Şehirden şehre dolaşarak nihayet Hemedan'a kadar geldi ve orada
kalmaya karar verdi.

İbni Sînâ, çoğu fizik,
astronomi ve felsefeyle ilgili olarak 150 civarında eser yazmıştı. Farsça olan
birkaçı dışında bunların hepsi Arapça'dır. Çünkü o devirde ilim eserlerini Arap
diliyle yazmak âdetti. Arapça'ya bu bakımdan değer verilirdi. Bilhassa tıp
ilmine dair araştırmaları son derece orijinal ve doğrudur. Bu yüzden doğu ve
batı hekimliğine kelimenin tam anlamıyla, 600 yıl, hükmetmiştir.

Eserleri Batı dillerine
Latince yoluyla çevrilerek Avicenna diye şöhrete ulaşan İbni Sinâ, yanlış
olarak bir süre Avrupa'da İranlı hekim ve filozof olarak tanınmıştır. Bunun da
sebebi, eserlerini Türkçe yazmamış olmasındandır… Bununla beraber, batılılar da
kendisini Hâkim-i Tıb, yani hekimlerin piri ve hükümdarı olarak kabul
etmişlerdir. 16 yaşındayken pratik hekimliğe başlayan İbni Sinâ, resmî saray
doktorluğu da yapmıştır. 

İÇİNDEKİLER:

İBN-İ  SİNA’NIN
HAYATI ve ÇALIŞMALARI

ESERLERİ

İbn-i Sina’nın Felsefi
Anlayışı

Varlık ve Mantık

İBN-İ SİNA VE VARLIK
FELSEFESİ

VARLIK FELSEFESİ VE İBN
SİNA*

Varlığa İlişkin
Görüşleri:

İBN-İ SİNA’DA 3 MESELE

A- VARLIK BİLİNCİ’NİN
ÖNCELİĞİ

B- İNAYET VE ŞERRİN İLAHİ
KAZADA BULUNUŞU (KÖTÜLÜK PROBLEMİ)

C-FİİLLERİN ALLAHTAN
SUDURU

İBN-İ SİNA’NIN BİLİM
FELSEFESİ

İSLAMDA SİMYA VE İBN-İ
SİNA’NIN SİMYAYA KATKILARI..

Tarihi özgeçmişi

İnkar ve Muhalefet

Batıya Etkisi

İBN-İ SİNA’NIN TIP
FELSEFESİ

İBN-İ SİNANIN TIP
TARİHİNDEKİ YERİ….

Tıp Sahasındaki Bazı
Buluşları

TIBBIN KANUNU ESERİ
HAKKINDA..

İBN-İ SİNA’NIN ŞİFA
FELSEFESİ

İBN-İ SİNA’NIN VARLIK VE
EVREN FELSEFESİ

İBN-İ SİNA VE SUDUR
NAZARİYESİ…

İBN-İ SİNA VE SPİNOZADA
DİN VE FELSEFE İLİŞKİLERİ

B. İBN SİNÂ
FELSEFESİNDE ÂLEMİN KIDEMİ/EZELİLİĞİ SORUNU

C. GENEL DEĞERLENDİRME

İSLAM METAFİZİĞİ VE İBN-İ
SİNA

İslam Metafiziğine Kısa
Bir Bakış:

İbn Sînâ’ya Göre
Nefsin Bedenden Ayrılışı Sonrası Durumu

İBN-İ SİNA’NIN
“El-İşârâtü ve’t-Tenbîhâtü fi’l-Mantıkı ve’l-Hikme” Kitabı Hakkında

İBN-İ SİNA VE EĞİTİM

İBN-İ SİNA’NIN PSİKOLOJİK
YAKLAŞIMLARI

İbn Sina’nın Aile
Siyasetine Dair Risalesindeki Temel Görüşleri

KENDİ AĞZINDAN İBN-İ SİNA

Gençlik ve Olgunluk
Devresi (M. 997 -1005)

Seyahatler Devresi
(M.1005-1014)

(İbn-i Sînâ’nın
Hayatında) Büveyhîler Devresi

İbn-i Sînâ’nın Hayatında
Kâkûyîler Devresi (M. 1024 -1037)

İBN-İ SİNA’DA NAMAZ VE
ŞİFA BAĞLANTISI

İBN-İ SÎNÂ’NIN NAMAZ
RİSALESİ

Namazın Mahiyeti:

Namaz: Namaz, nefs-i
natıkanın, gök cisimlerine benzemesi ve ebedî sevap istemek için Mutlak olan
Hakk’a tapınması demektir.

Namazın hakikati:

Namazın Zahir ve Batına
Ayrılması Beyanındadır:

Bu bölüm önceki iki kısım
namazdan her birinin kime ve hangi sınıfa vacib olduğunu bildirir:

İBN-İ SİNA’NIN RUH İLE
İLGİLİ KASİDESİ

ÖZETLE İBN-İ SİNANIN
BİLİME KATKILARI

İBN-İ SİNANIN UNUTULMAYAN
SÖZLERİ
Do you love Avicenna book? Please share!

Avicenna Book Comments


IQ Certificate

Ibn-i Sina - Avicenna E-Book

Avicenna - Ibn-i Sina E-Book coming soon..